Regulamin Nagrody
im. Macieja Płażyńskiego

Postanowienia ogólne

 1. Nagroda im. Macieja Płażyńskiego została ustanowiona w celu uhonorowania pracy dziennikarzy i mediów służących Polonii oraz zachowania w pamięci Polaków spuścizny Patrona nagrody.
 2. Nagrodę ustanawiają spadkobiercy Macieja Płażyńskiego, Press Club Polska i Fundacja Pomorska, którzy stają się Partnerami Nagrody.
 3. Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim.
 4. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
  1. dziennikarz medium polonijnego,
  2. dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne,
  3. dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polaków, Polski i Polonii,
  4. redakcja medium polonijnego.
 5. Laureatem Nagrody może być dziennikarz, grupa dziennikarzy oraz zespół redakcyjny.
 6. Nagrodę, w poszczególnych kategoriach, przyznaje Jury Nagrody.
 7. Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich (I, II i III) stanowią statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych (10 000 zł). Nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego (IV) stanowi statuetka.
 8. Wyboru projektu logotypu i statuetki Nagrody dokonuje Rada Nagrody.
 9. Jeżeli Laureatem Nagrody jest grupa osób fizycznych wówczas one same decydują o podziale Nagrody pomiędzy sobą.
 10. Spadkobiercy Macieja Płażyńskiego zachowują prawa do wycofania z nazwy Nagrody nazwiska Macieja Płażyńskiego oraz rezygnacji z zasiadania w Radzie oraz Jury Nagrody. W przypadku wycofania spadkobierców Macieja Płażyńskiego Nagroda przestaje istnieć od kolejnej edycji po bieżącej.
 11. Właścicielem praw majątkowych do projektu statuetki i logo Nagrody jest Press Club Polska.

Rada Nagrody

 1. Rada Nagrody składa się z 6 osób. W skład Rady Nagrody wchodzą:
  1. Jakub Płażyński, przedstawiciel spadkobierców Macieja Płażyńskiego,
  2. Marszałek Województwa Pomorskiego,
  3. Prezydent Miasta Gdańska,
  4. Prezydent Miasta Gdyni,
  5. Prezydent Miasta Sopotu,
  6. przedstawiciel Press Club Polska.
 2. Członkowie Rady Nagrody działają osobiście lub przez swoich przedstawicieli działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Pierwszym przedstawicielem rodziny w Radzie oraz Jury Nagrody jest Jakub Płażyński, syn Macieja Płażyńskiego. Przedstawiciel rodziny, podczas pierwszego posiedzenia Rady Nagrody z jego udziałem, wskazuje swego następcę na wypadek trwałej niemożności uczestniczenia w pracach Rady Nagrody. Zmianę decyzji co do następcy przedstawiciel rodziny może zgłaszać na każdym posiedzeniu Rady Nagrody.
 3. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego większością głosów, w obecności co najmniej pięciu członków Rady. Przewodniczący Rady wybierany jest na okres trzech lat. Kadencja Przewodniczącego Rady Nagrody trwa od momentu wyboru do wyboru nowego Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz przewodniczy jej obradom.
 5. Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Gdańska, Prezydent Gdyni i Prezydent Sopotu mogą zrezygnować z członkostwa w Radzie Nagrody. Informacja taka winna być skierowana do pozostałych członków Rady niezwłocznie po jej podjęciu, najpóźniej do końca roku poprzedzającego rozpoczęcie danej edycji Nagrody.
 6. Rada Nagrody zaprasza dziennikarzy spośród rekomendowanych przez Press Club Polska do objęcia trzech miejsc w Jury Nagrody. Zaproszenia wystosowane są do dziennikarzy lub osób związanych ze środowiskiem dziennikarskim.

Jury Nagrody

 1. Jury Nagrody składa się z osób wskazanych przez:
  1. spadkobierców rodziny Macieja Płażyńskiego
  2. Marszałka Senatu i/lub Ministra Spraw Zagranicznych,
  3. Dyrektora Muzeum Emigracji (pełniącego funkcję sekretarza),
  4. dziennikarzy zaproszonych przez Radę Nagrody (w liczbie trzech osób).
 2. Przedstawiciel rodziny Macieja Płażyńskiego pełni funkcję przewodniczącego Jury Nagrody.
 3. Przewodniczący kieruje pracami Jury oraz przewodniczy jego obradom.
 4. Kadencja Jury Nagrody wygasa po wyłonieniu laureatów Nagrody.

Wybór laureatów Nagrody

 1. Jury wyłania laureatów Nagrody spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym, większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej czterech członków Jury oraz przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Jury.
 2. Członkowie Jury dokonując oceny zgłoszonych kandydatur powinni mieć na uwadze cele ustanowienia Nagrody, a także kryteria:
  1. poruszania tematów społecznie ważnych dla Polaków i Polonii,
  2. uwzględniania dokonań mediów polonijnych we wszystkich częściach świata,
  3. najwyższego poziomu warsztatowego i językowego.
 3. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody, w każdej z kategorii, w danej edycji Nagrody.

Organizacja Nagrody

 1. Jury oraz Rada Nagrody działają na podstawie Regulaminu Nagrody im. Macieja Płażyńskiego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Rada oraz Jury podejmują decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.
 2. Członków Jury oraz Rady Nagrody obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
 3. Członkowie Rady Nagrody z tytułu udziału w jej pracach nie pobierają wynagrodzenia.
 4. Członkowie Jury oraz Rady Nagrody, ani ich rodziny nie mogą być laureatami Nagrody.
 5. Organizatorem Nagrody jest Press Club Polska, przy współudziale Muzeum Emigracji w Gdyni.
 6. Biuro Nagrody powoływane i prowadzone jest przez Press Club Polska.
 7. Do obowiązków pracowników Biura Nagrody należy pełnienie wszelkich czynności organizacyjnych związanych z Nagrodą.
 8. Prawo do zgłoszenia kandydatur do Nagrody mają redakcje krajowe i zagraniczne, zespoły redakcyjne, dziennikarze, organizacje polonijne i społeczne, placówki dyplomatyczne, instytucje kultury oraz członkowie Rady Nagrody.
 9. Kandydatury do Nagrody zgłasza się pisemnie do Rady Nagrody przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego na stronie nagrody. Zgłoszenie winno obejmować co najmniej nazwisko lub nazwę kandydata, uzasadnienie oraz dane kontaktowe (m.in. adres, telefon) kandydata i zgłaszającego.
 10. Biuro Nagrody podaje do publicznej wiadomości harmonogram bieżącej edycji Nagrody, w szczególności termin zgłaszania kandydatur, termin ogłoszenia laureatów oraz datę uroczystości wręczenia Nagrody.
 11. Ponadto, do obowiązków Biura Nagrody należy:
  1. zwoływanie posiedzeń Rady i Jury nagrody w terminach umożliwiających organizację Nagrody zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  2. przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Rady oraz Jury Nagrody,
  3. protokołowanie obrad Rady oraz Jury Nagrody,
  4. stały kontakt z Członkami Rady i Jury, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, wykonywanie wszelkich czynności wynikających z bieżących prac Rady,
  5. organizacja uroczystości wręczenia Nagrody, według scenariusza zatwierdzonego przez Radę.

Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie laureatów Nagrody odbywa się corocznie w Muzeum Emigracji w Gdyni.
 2. Zmiany Regulaminu Nagrody może dokonywać Rada Nagrody w większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej pięciu członków Rady.